Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Regulamin

REGULAMIN

KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

W MSZCZONOWIE

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” położonych w Mszczonowie ul. Szkolna 3, zwanego dalej „obiektem”, odpowiedzialność za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej „zarządcą”, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest instruktor sportu, zwany dalej „instruktorem”.

 

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

a) obiekt jest ogólnodostępny,

b) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,

c) warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie sportowe z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

d) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę:

- planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego:

poniedziałek – piątek – godzina 8.00-16.00

- boiska dostępne dla chętnych, po uzgodnieniu z Instruktorem:

poniedziałek – piątek – godzina 16.00 – 22.00

sobota – godz. 12.00 - 20.00

niedziela – godz. 12.00 – 20.00

e) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

f)  zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

g) osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i dyscyplinę ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć,

h) prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Zarządcy,

i) zajęcia na obiekcie organizuje instruktor.

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

a) jeżeli z wnioskiem do Instruktora wystąpi określona imiennie grupa, licząca co najmniej 10 osób,

b)  na czas nie dłuższy niż 2 h.

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

b) stosowanie się do poleceń Instruktora,

c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

d) dokonanie wpisu w Księdze Użytkowników,

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

f)  niezwłoczne informowanie Instruktora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)  spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

b)  palenia papierosów,

c)  wprowadzania zwierząt,

d)  dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,

f)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

g) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

h) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

i)  używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach,

j) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

k) korzystania z boisk bez zgody Instruktora sportu.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

1.  Instruktor Sportu jest upoważniony do odmówienia wstępu na obiekt lub nakazania jego opuszczenia użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) złamali, którykolwiek z obowiązujących zakazów,

b) pomimo upomnienia, nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,

c) posiadają nieodpowiednie obuwie.

2. W uzasadnionych przypadkach Instruktor może wezwać odpowiednie służby w celu wyegzekwowania zachowań zgodnych z regulaminem.

3. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu tj. powstałe z winy korzystających z obiektu, które powstały pod opieką trenera, opiekuna.

4. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

6. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. W przypadku osób niepełnoletnich, za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie, rodzice.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarządca obiektu dopuszcza możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania boisk.

2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor OSiR  w godzinach urzędowania. 

drukuj ()

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

[obiekt mapy]

Stopka